Avís Legal

 • psicologia infantil
  psicologia sant feliu de llobregat
  Dietética y Nutrición
 • Reforç escolar
  Cursos de formació
  Dietètica i nutrició
En el present Avís Legal s’estableixen els continguts referents a la utilització del web www.centrepsicologiamas.es, la qual queda a disposició dels usuaris d’Internet.El lloc web centrepsicologiamas.es ha estat creat i és titularitat de:

Mind & Sports
C / Joana Raspall n. 24, local 2
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona
Tel: 936322808/629763137
Email: info@centrepsicologiamas.es

D’ara endavant endavant CENTRE PSICOLOGIA MÉS.

Aquesta web es regeix única i exclusivament per les disposicions d’aquest advertiment legal. Per tot això, l’usuari haurà de llegir i acceptar sense reserves el present advertiment legal en el moment d’entrar a la web per a la navegació pels continguts existents en ella.

OBJECTE.- Aquesta web ha estat dissenyada per donar a conèixer els productes i serveis oferts per CENTRE PSICOLOGIA MAS als seus clients, donant l’oportunitat als usuaris d’Internet de conèixer, de forma clara i detallada els productes que l’empresa posa a disposició dels seus clients per a la realització de les seves activitats.

Els continguts facilitats en aquesta web han estat realitzats amb informació provinent de fonts internes de CENTRE PSICOLOGIA MAS, per la qual cosa respondrà pels continguts elaborats i posats a disposició dels usuaris d’Internet.

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre CENTRE PSICOLOGIA MAS i l’usuari.

UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB .- La utilització d’aquesta pàgina web, ja sigui de la informació continguda o dels serveis que es proposen, li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals vigents en el moment en què vostè com Usuari accedeixi a la pàgina web, de manera que si no està d’acord amb el contingut del mateix haurà d’abstenir de fer ús del web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei, amb aquestes Condicions Generals, amb la moral, bons costums generalment acceptades, i amb l’ordre públic, responent davant CENTRE PSICOLOGIA MAS, o davant de tercers de qualsevol dany i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. CENTRE PSICOLOGIA MAS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

La informació incorporada a la pàgina web ha estat elaborada en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació sobre CENTRE PSICOLOGIA MÉS i els serveis que ofereix als usuaris. La companyia no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat, exactitud o exhaustivitat de l’esmentada informació, de la mateixa manera que no respondrà en cap cas respecte a tercers pels eventuals errors que presenti la pàgina web.

CENTRE PSICOLOGIA MÉS ofereix enllaços, directament o indirectament, a recursos o llocs d’Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d’aquests enllaços en el lloc web tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc web de destí.

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, CENTRE PSICOLOGIA MAS es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’Usuari haurà de registrar facilitant tota la informació sol · licitada, de forma actualitzada i real.

L’usuari triarà el seu propi identificador i contrasenya. Per a l’elecció de l’identificador, l’Usuari no podrà optar per expressions, paraules o conjunts de lletres que puguin resultar insultants, injuriosos o contraris a la llei, a la moral i als bons costums. De la mateixa manera, tampoc podrà utilitzar marques, rètols d’establiments, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges públics o coneguts sense la seva autorització. CENTRE PSICOLOGIA MÉS assignarà l’identificador seleccionat per l’Usuari, sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre Usuari.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de posar tal circumstància en coneixement de CENTRE PSICOLOGIA MAS amb la major brevetat.

L’usuari perdrà l’identificador seleccionat transcorreguts sis mesos sense haver fet ús del mateix per a qualsevol dels Continguts de CENTRE PSICOLOGIA MAS, podent ser seleccionat per un nou Usuari.
PROPIETAT INTELECTUAL I industrial.- L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel · lectual sobre els continguts i qualssevol altres elements inserits en la pàgina web pertanyen a CENTRE PSICOLOGIA MAS.

Així mateix, el contingut de la pàgina web que inclou, a títol merament enunciatiu i no exclusiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel · lectual de CENTRE PSICOLOGIA MÉS o de tercers que han cedit el seu ús a la citada companyia. El contingut està protegit per les lleis nacionals i tractats internacionals relatius als drets de propietat intel · lectual que siguin aplicables.

Tots els drets de propietat industrial i intel · lectual sobre aquesta pàgina web estan legalment reservats i l’accés a la mateixa o la seva utilització, per part de l’usuari, no ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat correspongui a CENTRE PSICOLOGIA MAS, oa tercers.

La reproducció total o parcial per qualsevol mitjà del contingut, marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe, inclosos en la pàgina web, així com la venda, cessió, arrendament, distribució, comunicació pública, transformació, o qualsevol altre ús que es vulgui donar a aquestes, sense prèvia autorització expressa del corresponent titular, queda totalment prohibida i es perseguirà civil i, si escau, penalment, d’acord amb les lleis nacionals i tractats internacionals aplicables.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT L’activitat de CENTRE PSICOLOGIA MAS es limita a recollir i incloure en la pàgina web informació relativa als seus serveis, així com a rebre les sol · licituds de demanda prèvia d’informació respecte d’aquests.

Una vegada que l’usuari hagi mostrat el seu interès per algun dels serveis oferts a la pàgina web, haurà de completar la corresponent sol licitud és obligació seva el introduir dades exactes i verídiques, no responent CENTRE PSICOLOGIA MAS, en cap cas, com a conseqüència d’un eventual perjudici que es pogués irrogar, de la inexactitud o falsedat d’aquests.

CENTRE PSICOLOGIA MAS no es responsabilitza del mal ús que vostè. Pugui fer d’aquest lloc web.

CENTRE PSICOLOGIA MÉS no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de CENTRE PSICOLOGIA MAS, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i / o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de CENTRE PSICOLOGIA MAS, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l’atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que CENTRE PSICOLOGIA MAS hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, CENTRE PSICOLOGIA MÉS no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant. CENTRE PSICOLOGIA MÉS tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del Lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

Pel que fa a les informacions i continguts inclosos en la pàgina web o als que pogués tenir accés com a conseqüència dels links establerts en aquesta, CENTRE PSICOLOGIA MAS, no garanteix, de cap manera, ni el accés en un moment determinat a aquestes informacions i continguts, ni la seva exactitud, ni la seva actualitat o actualització, ni la seva idoneïtat o utilitat per als fins de l’usuari, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció , obtenció o accés als continguts inclosos en la pàgina web o aquelles a les quals es tingui accés com a conseqüència dels links establerts en aquesta.

Igualment, CENTRE PSICOLOGIA MÉS s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la presència de virus o altres elements lesius en la pàgina web, o pàgines web a les que es pugui tenir accés a través dels links establerts en aquella que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

En relació amb els serveis actius per als quals sigui preceptiu el registre, CENTRE PSICOLOGIA MÉS podrà extingir els comptes i eliminar els Continguts i informació dels Usuaris per raons d’inactivitat o inutilització dels mateixos. En concret, CENTRE PSICOLOGIA MÉS podrà extingir els comptes i eliminar els arxius si transcorren més de 6 mesos des de la inscripció sense haver accedit al citat Contingut.

MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I TERMINACIÓN.- CENTRE PSICOLOGIA MAS es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del lloc web, així com les condicions requerides per a utilitzar la pàgina web.

Així mateix, CENTRE PSICOLOGIA MAS es reserva el dret a suspendre o posar fi, en qualsevol moment i sense previ avís, tot o part dels serveis oferts a la pàgina web.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE Les condicions d’accés i utilització del web www.CENTRE PSICOLOGIA MAS.es es regeixen d’acord amb les disposicions de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com el disposat en altres normes estatals o autonòmiques annexes a l’àmbit normatiu o que tinguin com a finalitat la protecció de la salut, la seguretat pública, inclosa la salvaguarda de la defensa nacional, els interessos del consumidor, el règim tributari aplicable a els serveis de la Societat de la Informació i la normativa reguladora de defensa de la competència.

Les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de BARCELONA (Espanya) per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i / o compliment d’aquestes Condicions Generals, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES En compliment amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), CENTRE PSICOLOGIA MÉS informa als usuaris del present lloc web que les dades personals facilitades passaran a formar part d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, la titularitat i responsabilitat correspon a CENTRE PSICOLOGIA MAS, sent la seva finalitat poder atendre i processar adequadament les sol · licituds de consulta remeses, així com poder informar i transmetre- informació dels serveis oferts per CENTRE PSICOLOGIA MAS. Amb la remissió de les seves dades, vostè. Presta el seu consentiment exprés perquè CENTRE PSICOLOGIA MAS pugui dur a terme el tractament automatitzat.

Les seves dades personals són tractats amb la màxima confidencialitat, havent adoptat CENTRE PSICOLOGIA MAS, com a responsable del fitxer, les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

CENTRE PSICOLOGIA MÉS procedeix a l’arxiu de les dades que els usuaris faciliten per a realitzar una consulta o remetre una sol·licitud, alguns dels quals són necessaris per a atendre adequadament les mateixes. L’usuari és advertit, convenientment, de la necessitat de facilitar aquestes dades. L’informem que l’adreça de correu electrònic és utilitzada per donar resposta a la seva consulta, així com poder transmetre-li informació dels serveis oferts per CENTRE PSICOLOGIA MAS i informar de qualssevol altres canvis rellevants que es produeixin.

La nostra pàgina web no utilitza cookies ni altres mitjans tècnics que ens permetin identificar a usuaris en concret, però per a més informació sobre l’ús que es fa de les galetes accedeixi a l’apartat: política de cookies.

Comments are closed.

 • Centre de psicologia format per un equip de professionals especialitzats
  Psicologia clínica infanto-juvenil i de la  psicologia esportiva entre d’altres
  Instal·lacions son totalment noves i amb acabats d’alt nivell

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies